top of page

algemene  voorwaarden

maatschappelijke  zetel

Limburglaan 11, 3400 Landen

Ondernemingsnummer: BE0684.762.689

aankoopvoorwaarden

 • Bij elke aankoop aanvaardt de koper automatisch onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

 • Finds is slechts gebonden door een online aankoop nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben.

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief leveringskosten en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 • Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Bij gebreke van algehele betaling op de vervaldag is, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, een verwijlintrest van 12% verschuldigd, naast een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de te betalen bedragen, met een minimum van € 25.

 • In geval van betwisting zijn enkel het Vredesgerecht van Leuven en/of de rechtbanken van Leuven bevoegd.

leveringsvoorwaarden

 • Leveringen worden in principe beperkt tot Sint-Truiden, Landen en omstreken. Op aanvraag kunnen specifieke afspraken gemaakt worden omtrent leveringen buiten deze regio.

 • We trachten de vooropgestelde levertermijn te eerbiedigen maar dit kan door de koper niet als bindend beschouwd worden. De koper heeft geen recht op schadevergoeding of weigering van de goederen wanneer deze niet binnen de vooropgestelde levertermijn kunnen geleverd worden, door om het even welke reden dan ook.

 • De geleverde goederen blijven eigendom van Finds tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. Finds behoudt zich het recht om slechts te leveren na betaling.

 • Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

aansprakelijkheid

 • Ons aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Finds. Finds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 • Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout van onzentwege. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Wanneer dergelijk voorval zich voordoet, zullen wij het nodige doen om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering of afhaling, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten betreffende de aankoop dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 48 uur na levering, ten aanzien van onze maatschappelijke zeter: Finds, vintage and more, Limburglaan 11, 3400 Landen. Informele klachten kunnen verstuurd worden via het contactformulier of per mail info@findsvintageandmore.com.

afzien  van  de  aankoop

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering/afhaling. Dit kan via eenvoudig verzoek naar info@findsvintageandmore.com. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar Finds, vintage and more, Limburglaan 11, 3400 Landen, België. De producten mogen tijdens de herroepingstermijn niet gebruikt worden.

in  geval  van  betwisting

In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te Aarschot en de Rechtbank te Leuven bevoegd om het geschil te beoordelen, doch de verkoper behoudt zich het recht te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

privacy  verklaring

 • Finds respecteert de Europese Privacywetgeving (General Data Protection Regulation of GDPR). 

 • Persoonsgegevens worden enkel verzameld en/of verwerkt in functie van het optimaal verloop van het aankoopproces bij Finds.

 • De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de zaakvoerders Kenny Vanermen en Gwendolyn Maris. Beiden kunnen gecontacteerd worden via info@findsvintageandmore.com.

 • In functie van het online aankoopproces bij Finds, worden volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, naam, bedrijf (optioneel), adres- en/of facturatiegegevens, telefoon/gsm, e-mail.

 • Daarnaast ontvangen we via Google Analytics ook geanonimiseerde informatie over gegevens zoals locatie, type browser, duur bestelproces. We gebruiken deze informatie om het bezoekersprofiel en het bestelproces van Finds te kunnen opvolgen en bijsturen. 

 • Finds bewaart de verzamelde persoonsgegevens, ook na het afronden van het online aankoopproces, met het oog op het optimaal behandelen van toekomstige bestellingen, rekening houdend met eerdere aankoopervaringen en wensen van klanten. 

 • Finds zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.

 • De klant kan zijn persoonsgegevens steeds opvragen, verbeteren of laten verwijderen, via eenvoudig verzoek naar info@findsvintageandmore.com.

 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd (via de instellingen van uw browser, helpfunctie). Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de aankoopprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren. 

website  disclaimer

 • De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Finds of rechthoudende derden.

 • Finds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

bottom of page